Bemalingsadvies voor de sanering van het Sonneborn terrein te Haarlem

Project: Bemalingsadvies ten behoeve sanering
Locatie:
Sonneborn terrein aan de Spaarndamseweg 466 te Haarlem
Opdrachtgever:
Grondboortechniek & bronbemaling Theo van Velzen

Spaans Watermanagement B.V. heeft in opdracht van het Grondboortechniek & bronbemaler Theo van Velzen een bemalingsadvies opgesteld voor de sanering van het Sonneborn terrein aan de Spaarndamseweg 466 te Haarlem. Het bemalingsadvies was een second opinion op een advies, dat volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland, onvoldoende kwaliteit had om opgenomen te worden als onderdeel van een te verlenen vergunning.

Het plangebied betreft een voormalig industrieterrein van Sonneborn Refined Products en bevindt zich in een stedelijke omgeving. Wij hebben een bemalingsadvies opgesteld, waarin is ingegaan op de te verwachten onttrekkingsdebieten en de invloed van de bemaling op de omgeving. Tevens is ingegaan op een verontreiniging ter plaatse van de openbare weg.

Op de planlocatie zijn verontreinigingen geconstateerd van 2,5 m-mv tot 5 m-mv. In de bodem wordt een veenlaag aangetroffen, waarvan de dikte en de diepteligging op de planlocatie varieert. Voor de saneringswerkzaamheden is een bemaling benodigd in het freatische pakket en een spanningbemaling in de eerste watervoerende zandlaag. Om een inzicht te krijgen in de doorlatendheid van het freatische pakket zijn Hooghoudtproeven uitgevoerd.

Uit de bemalingsberekeningen blijkt dat een retourbemaling benodigd is om schade aan de belendingen te voorkomen. Zonder toepassing van een retourbemaling is aan de hand van zettingsberekeningen aangetoond dat de uiterste grenstoestand van de op staal gefundeerde woningen wordt overschreden. De monitoring van de freatische grondwaterstand en de stijghoogten tijdens de uitvoering is daarom evident. Wij hebben een monitoringsplan opgesteld en zijn tijdens de uitvoering betrokken geweest bij de plaatsing van monitoringspeilbuizen.

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Interpretatie van het grondonderzoek en het opstellen van het bemalingsadvies in het grondwatermodel MicroFEM;
  • Uitvoeren van zettingsberekeningen in MSettle ten gevolge van de bemaling, inclusief het doornemen van archieftekeningen van de belendingen;
  • Verzorgen van geotechnische begeleiding voor het plaatsen van peilbuizen en het uitvoeren van nieuwe opbarstberekeningen in opdracht van de aannemer De Vries & Van de Wiel.