Bemalingsadvies Waterberging Alton II te Heerhugowaard

Project: Bemalingsadvies aanleg waterberging Alton II
Locatie: Hasselaarsweg te Heerhugowaard
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

Spaans Watermanagement B.V. heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van waterberging Alton II te Heerhugowaard. De planlocatie bevindt zich in landelijk gebied met op korte afstand op staal gefundeerde stolpboerderijen. In het bemalingsadvies is ingegaan op de te verwachten onttrekkingsdebieten en de invloed van de bemaling op de omgeving. Tevens is ingegaan op de stabiliteit van de ontgraving.

In de sonderingen wordt zand aangetroffen tot circa 5,5 m-mv. Voor de aanleg van de waterberging wordt de zandbodem in den droge ontgraven tot circa 4,5 m-mv. Hiervoor is een bemaling in het freatische pakket benodigd. De doorlatendheid van het freatische pakket is vastgesteld aan de hand van een korte pompproef.  De configuratie van de pompproef bestond uit een pomp aangesloten op 7 onttrekkingsfilters met een debiet van circa 7 m3/uur en 5 peilbuizen op een afstand van 5 m, 10 m, 20 m, 40 m, respectievelijk 60 m van de onttrekkingsbron. De resultaten van de pompproef zijn uitgewerkt in het programma MLU.

Uit de bemalingsberekeningen blijkt dat een retourbemaling benodigd is om schade aan de belendingen te voorkomen. Zonder toepassing van een retourbemaling is aan de hand van zettingsberekeningen aangetoond dat (architectonische) schade aan de op staal gefundeerde belendingen niet kan worden uitgesloten. De monitoring van de freatische grondwaterstand en de stijghoogten tijdens de uitvoering is daarom evident. Wij hebben een monitoringsplan opgesteld en zijn tijdens de uitvoering betrokken geweest bij de plaatsing van monitoringspeilbuizen.

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Het laten uitvoeren van sonderingen en het aansturen en uitwerken van een korte pompproef in MLU;
  • Interpretatie van het grondonderzoek en het opstellen van het bemalingsadvies in het grondwatermodel MicroFEM;
  • Uitvoeren van zettingsberekeningen in MSettle ten gevolge van de bemaling, inclusief het doornemen van archieftekeningen van de belendingen;
  • Verzorgen van geotechnische begeleiding voor het plaatsen van peilbuizen.