Geohydrologisch onderzoek en advies


Veel studies vergen boringen, sonderingen, peilbuizen, veldmetingen, laboratoriumproeven, wateranalyses, tijdreeksanalyses voor de bepaling van de bodemeigenschappen en -processen. Wij ontwerpen meetprogramma's en kunnen het veldwerk voor U organiseren.

Met behulp van het uitgevoerde grondonderzoek kunnen technische oplossingen worden aangedragen voor onder andere:

  • Grondwateroverlast;
  • Afkoppelen, bergen en infiltreren van hemelwater;
  • Bouwrijpmaken van terreinen;
  • Dijklekkage.