Bouwrijpmaken terrein De Dogger te Den Helder

Project: Bouwrijpmaken industrieterrein
Locatie:
Terrein De Dogger te Den Helder
Opdrachtgever:
Gemeente Den HelderDe Gemeente Den Helder wil het terrein De Dogger ter plaatse van de Burgemeester Ritmeesterweg te Den Helder bouwrijpmaken voor het realiseren van een bedrijventerrein. Momenteel is het terrein in gebruik als weiland. De aanleg van een industrieterrein De Dogger maakt onderdeel uit van een bredere ontwikkeling in de omgeving, waarbij aan de noordzijde een ziekenhuis wordt aangelegd. Het gebied wordt gekenmerkt door een sterk heterogene ondergrond. Spaans Watermanagement heeft voor het plangebied ‘De Dogger’ het advies bouwrijpmaken verzorgd.

Tijdens het bouwrijpmaken wordt het terrein van ‘De Dogger’ geschikt gemaakt voor de eigenlijke bouwactiviteit. Voor voldoende drooglegging in de gebruiksfase, wordt het terrein integraal opgehoogd. Ten gevolge van het ophogen treden zettingen op in de ondergrond. Door Spaans Watermanagement is het grond- en laboratoriumonderzoek aangestuurd en zijn zettingsberekeningen uitgevoerd. Uit het grondonderzoek is gebleken dat de bodem sterk heterogeen is. De dikte en de diepteligging van veenlagen laten een grote variatie zien, evenals de dikte van het totale samendrukbare pakket. Teneinde een goede inschatting van de zettingen te kunnen maken is een optimistisch en een pessimistisch bodemprofiel beschouwd. Ten gevolge van de sterke heterogeniteit in de bodemopbouw, worden zettingsverschillen verwacht. Het monitoren van de zettingen tijdens de uitvoering van de planlocatie ‘De Dogger’ is daarom cruciaal. Door Spaans Watermanagement is derhalve tevens een monitoringsplan opgesteld.

Door Spaans Watermanagement zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Aansturen van grondonderzoek en laboratoriumonderzoek;
  • Specificeren van de laboratoriumproeven;
  • Interpretatie van het grond- en laboratoriumonderzoek en het uitvoeren van zettingsberekeningen voor de ophoging;
  • Opstellen van besteksklaar uitvoeringsplan;
  • Opstellen van een monitoringsplan voor het meten van het verloop van de zettingen.