Geotechnisch advies aanleg fietspad Burgerweg te Zijpe

Project: Aanleg fietspad met een overkluizing van een gasleiding   
Locatie: Burgerweg te Zijpe
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierSpaans Watermanagement heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een geotechnisch advies opgesteld met betrekking tot de aanleg van een fietspad aan de Burgerweg te Zijpe. Het fietspad met een lengte van circa 1 km bevindt zich in een landelijke omgeving en wordt naast de bestaande weg aangelegd, waarbij een poldersloot wordt gedempt. Het tracé van het fietspad wordt gekruist door een 36 inch gasleiding van de Nederlandse Gasunie. Spaans Watermanagement heeft een geotechnisch advies opgesteld, waarin is ingegaan op de te verwachten zettingen, de stabiliteit van het fietspad en de dimensionering van de overkluizing van de 36 inch gasleiding.

Het gebied wordt gekenmerkt door een gelaagde bodemopbouw van klei, veen en zand. In het advies is ingegaan op zettingsberekeningen voor 11 dwarsprofielen. Hierbij bleek dat zettingsversnellende maatregelen benodigd zijn. Gekozen is voor een combinatie van verticale drainage en een extra tijdelijke overhoogte (voorbelasting). Tijdens de uitvoering zijn de zettingen gemonitoord middels zakbaken en is een zakbaakfit uitgevoerd van het zettingsmodel. Conform de ontwerpeisen van het HHNK zijn er taluds aangehouden van 2:5 tot 1:2. Zowel voor de bouwfase als de eindsituatie is de stabiliteit aangetoond. Verder is een houten damwand gedimensioneerd ter plaatse van een gemaal.

De zettingsprognose ter plaatse van de gasleiding van de Nederlandse Gasunie bedroeg 0,35 m. Door Spaans Watermanagement is een lichtgewicht constructie gedimensioneerd ter bescherming van de gasleiding. Over een lengte van 11 m wordt een cunet gegraven, waarin vervolgens EPS-blokken worden opgestapeld. EPS staat voor geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).  Het EPS materiaal ligt grotendeels onder water, waardoor een opdrijvend vermogen wordt gerealiseerd. Ten gevolge van het opdrijvend vermogen wordt de belasting van de wegfundering van het fietspad geheel gecompenseerd. Ten behoeve van het voorkomen van het opbarsten van de bouwputbodem is in een bemalingsadvies ingegaan op een spanningsbemaling.

Door Spaans Watermanagement zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Uitvoeren van zettingsberekeningen voor de ophoging van het bestaande maaiveld en het dempen van de poldersloot;
  • Uitvoeren van stabiliteitsberekeningen tijdens de bouwfase en de eindsituatie;
  • Dimensioneren van een zettingsneutrale overkluizing van een gasleiding met EPS;
  • Opstellen van een bemalingsadvies voor de aanleg van de EPS-constructie;
  • Uitvoeren van een zakbaakfit aan de hand van monitoring van de zettingen.